Tìm kiếm
Liên kết website
Tiện ích
Ý kiến khách hàng


Họ tên
Email
Địa chỉ
Nội dung
Mã bảo mật
Sản xuất Manhêtít
Sản xuất Manhêtít
Xây lắp công trình
Xây lắp công trình
Sản xuất chất dẻo tổng hợp
Sản xuất chất dẻo tổng hợp
Thí nghiệm hiệu chuẩn thiết bị điện
Thí nghiệm hiệu chuẩn thiết bị điện
Sửa chữa thiết bị điện
Sửa chữa thiết bị điện
Cung cấp thiết bị
Cung cấp thiết bị

Đại Hội đồng cổ đông thường niên năm 2019

      Ngày 21.3.2019, Công ty Cổ phần Phát triển Công nghệ và Thiết bị Mỏ đã tiến hành Đại Hội đồng cổ đông thường niên năm 2019.

      Tham dự đại hội gồm có Hội đồng quản trị và 15 cổ đông đại điện cho 900.000 cổ phần của Công ty.Đại diện lãnh đạo Viện Khoa học Công nghệ Mỏ - Vinacomin có ông Trần Tú Ba, Viện trưởng.Viện KHCN Mỏ

     Tại Hội nghị, sau khi thông qua quy chế chương trình làm việc, Hội nghị đã nghe ông Vũ Mạnh Anh, Giám đốc Công ty trình bày báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2018 và kế hoạch năm 2019. năm 2018, Công ty đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ sản xuất kinh doanh, với tổng doanh thu 69 tỷ đồng, đạt 105,6% kế hoạch năm, trong đó, lĩnh vực Thí nghiệm hiệu chỉnh, KTPN thiết bị điện 32,6 tỷ đạt 101,1%; Sửa chữa lắp đặt thiết bị điện và xây lắp công trình 10,38 tỷ  đạt 115%; riêng lĩnh vực sản xuất và tiêu thụ manhêtit với sản lượng trên 7.921 tấn, bằng 108,3%KH năm, Sản xuất và tiêu thụ chất dẻo 31.700 thỏi (bằng 88% KH năm 2018) doanh thu đạt trên 0,8 tỷ đồng. Tiền lương bình quân đạt trên 10 triệu đồng/người/tháng. Bên cạnh đó, các mặt công tác khác đều hoàn thành nhiệm vụ, từ công tác quản lý điều hành, TCHC, Kế hoạch Vật tư, Thị trường, Tài chính kế toán, KT-AT ... đến các mặt hoạt động đoàn thể, công tác chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho CBCNVC.     

        

  Ông Vũ Mạnh Anh- Giám đốc Công ty trình bày báo cáo kết quả SXKD năm 2018     

    

       

            Ông Trần Tú Ba - Viện trưởng Viện KHCN Mỏ phát biểu ý kiến tại đại hội

 

     Đại hội đã nghe và biểu quyết thông qua báo cáo tài chính sau kiểm toán năm 2018, kết quả chi trả tiền lương, thù lao năm 2018 và kế hoạch năm 2019 của HĐQT, báo cáo đánh giá hoạt động của Ban kiểm soát năm 2018; thông qua việc lựa chọn Công ty kiểm toán thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2019.Tại Đại hội các báo cáo, biên bản, nghị quyết đều được các cổ đông thảo luận và biểu quyết nhất trí 100% thông qua./.

     

 

   Qua đại hội, Các cổ đông đánh giá cao sự phát triển ổn định, bền vững của Công ty trong quá trình hoạt động và bày tỏ mong muốn các cổ đông sẽ tiếp tục ủng hộ HĐQT để tạo sự chủ động trong công tác quản lý, điều hành, góp phần cho sự phát triển của Công ty và mang lại lợi ích thiết thực cho các cổ đông.