Tìm kiếm
Liên kết website
Tiện ích
Ý kiến khách hàng


Họ tên
Email
Địa chỉ
Nội dung
Mã bảo mật
Sản xuất Manhêtít
Sản xuất Manhêtít
Thí nghiệm Máy biến áp 220kV Nhà máy thủy điện Đồng Nai 5
Thí nghiệm Máy biến áp 220kV Nhà máy thủy điện Đồng Nai 5
Sản xuất chất dẻo tổng hợp
Sản xuất chất dẻo tổng hợp
Thí nghiệm máy biến áp 12000 kVA Công ty than Mạo Khê
Thí nghiệm máy biến áp 12000 kVA Công ty than Mạo Khê
Sửa chữa máy biến áp phòng nổ dùng cho mỏ hầm lò
Sửa chữa máy biến áp phòng nổ dùng cho mỏ hầm lò
Cung cấp thiết bị
Cung cấp thiết bị
Thí nghiệm hệ thống rơ le bảo vệ trạm biến áp
Thí nghiệm hệ thống rơ le bảo vệ trạm biến áp
Thi công lắp đặt trạm biến áp 35/6 kV
Thi công lắp đặt trạm biến áp 35/6 kV
Thí nghiệm tính chất hóa học của dầu cách điện
Thí nghiệm tính chất hóa học của dầu cách điện

Lễ mít tinh tổ chức tháng hành động an toàn vệ sinh lao động-PCCN

         Nhằm thúc đẩy các chương trình hành động cụ thể trong doanh nghiệp, cơ sở để cải thiện điều kiện lao động; tăng cường công tác tự kiểm tra, rà soát nội quy, quy trình bảo đảm an toàn, vệ sinh lao động, kỹ năng đánh giá các yếu tố nguy hiểm, có hại, rủi ro về an toàn, vệ sinh lao động tại nơi làm việc; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho người sử dụng lao động, người lao động trong thực hiện Luật An toàn, vệ sinh lao động, Ban Chỉ đạo Tháng Hành động về An toàn, vệ sinh lao động Trung ương đã ra Kế hoạch số 5072/KH-BCĐTƯ ngày 30/11/2018 về Triển khai Tháng Hành động về An toàn, vệ sinh lao động năm 2019.

           Hưởng ứng tháng công nhân và tháng hành động an toàn vệ sinh lao động, phòng chống cháy nổ lần thứ 3 năm 2019, Công ty CP Phát triển Công nghệ và Thiết bị Mỏ đã tổ chức mít tinh phát động hưởng ứng vào ngày 03/5/2019 tại Khu sản xuất và thực nghiệm-Uông Bí - QN với chủ đề “Tăng cường đánh giá, quản lý các nguy cơ rỉu ro về an toàn, vệ sinh lao động tại nơi làm việc

     Tham dự buổi mít tinh có các đồng chí trong Ban Giám đốc; đại diện Công đoàn, Nữ công, Đoàn thanh niên, Trưởng các phòng, đơn vị trong Công ty cùng CNV tại khu sản xuất và thực nghiệm Uông Bí tham dự.

                

 

     Tại buổi mít tinh, ông Phạm Quang Hường- PGĐ Công ty đã phát động hưởng ứng tháng AT- VSLĐ - PCCN lần thứ 3 được tổ chức tại Công ty tháng 5/2019. Mục đích là tuyên truyền công tác  AT- VSLĐ - PCCN đến các đơn vị của Công ty nhằm tăng cường nâng cao nhận thức và ý thức chấp hành pháp luật về thực hiện công tác AT- VSLĐ - PCCN của người sử dụng lao động và người lao động.  

              

                              Ông Phạm Quang Hường PGĐ Công ty phát biểu tại buổi lễ     

        Ông Phạm Quang Hường - PGĐ Công ty biểu dương tập thể lao động Công ty đã đạt được những thành tích suất sắc trong công tác AT-VSLĐ. Ông cũng đưa ra một số định hướng và nội dung phải thực hiện nghiêm túc công tác AT- VSLĐ – PCCN, nhằm nâng cao hơn nữa chất lượng và hiệu quả hoạt động trong công tác đảm bảo an toàn trong thời gian tới.Vì thế Ông đề nghị CB CNV trong Công ty, hành động có ý nghĩa thiết thực nhất để hưởng ứng chủ đề của năm nay; nỗ lực và tích cực hơn nữa trong việc đề xuất và triển khai đồng bộ các giải pháp về quản lý, điều hành; kỹ thuật, tổ chức lao động nhằm không để xảy ra TNLĐ, bệnh nghề nghiệp, cháy nổ. Cần coi công tác ATVSLĐ - PCCN là công việc thường xuyên trong cả năm chứ không chỉ là công việc của tháng.     

        Để công tác AT- VSLĐ - PCCN thực hiện nghiêm túc trong SXKD, Công ty đã tổ chức kiện toàn Ban chỉ đạo Hưởng ứng tháng AT-VSLĐ – PCCN lần thứ 3, đồng thời  xây dựng quy chế hoạt động và phân công trách nhiệm của các thành viên trong Ban chỉ đạo; kiện toàn mạng lưới an toàn vệ sinh viên. Thực hiện rà soát bổ sung các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn thực hiện công tác AT-VSLĐ - PCCN, thiết bị an toàn, tủ thuốc y tế, các khẩu hiệu tuyên truyền về công tác AT-VSLĐ-PCCN. Nâng cao ý thức tự giác chấp hành các quy định của người lao động….

          Cũng tại buổi mít tinh, Thay mặt Công đoàn Công ty, Ông Ngô Xuân Tiến CT Công đoàn công ty Phát biểu ý kiến tại buổi lễ, yêu cầu thời gian tới, tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm; xây dựng chương trình, hành động cụ thể, thiết thực. Tăng cường kiểm soát, nâng cao chất lượng, đẩy mạnh công tác thanh tra, kiểm tra, hướng dẫn, giám sát việc tuân thủ các quy định, quy tắc, quy phạm về kỹ thuật an toàn, bảo hộ lao động.

          

                        Ông Ngô Xuân Tiến CT CĐ Công ty phát biểu tại buổi lễ         

     

        Tại buổi lễ, Công ty phối hợp với Công đoàn ký cam kết tới từng CB CNV Công ty thực hiện nghiêm túc về AT- VSLĐ - PCCN. Đoàn thanh niên, tổ chức tuyên truyền giáo dục trong CBCNV và người lao động nâng cao nhận thức, trách nhiệm đối với công tác ATVSLĐ-PCCN trong hoạt động sản xuất kinh doanh, ngăn ngừa tai nạn lao động, phòng chống cháy nổ.

           

                      Ký cam kết thực hiện tốt công tác AT-BHLĐ-PCCN

 

              

   Đại diện người lao động hứa quyết tâm thực hiện tốt các quy định, nội quy về ATLĐ